યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool, Kavitha | Dignataries

મુખ્ય અધિકારી

Dignataries

Shri A.V. School and R.B. Patel High School

Sr. Name Designation From - To
1 Late Shri Mansukhbhai Zaverbhai Shah President 1937-1948
2 Late Shri Bhogilal Ratanchand Shah President 1948-1951
3 Late Shri Maganlal Fulchand Shah President 1951-1962
4 Late Shri Dahyabhai Ichchhabhai Patel Vice-President 1950-1951
5 Late Shri Bhogilal Ratanchand Shah Vice-President 1951-1952
6 Late Shri Somabhai Desaibhai Patel President 1952-1971
7 Late Shri Shivabhai Kashibhai Patel President 1974

Ex-Secretory

Sr. Name Designation From -- To
1 Late Shri Maganlal Fulchand Shah Secretary 1937-1939
2 Late Shri Bhogilal Ratanchand Shah Secretary 1939-1942
3 Late Shri Govindbhai Motibhai Patel Secretary 1942-1944
4 Late Shri Parashottam Kashibhai Patel Secretary 1944-1948
5 Late Shri Dahyabhai Ichchhabhai Patel Secretary 1948-1951
6 Shri Jivanlal Chunilal Vyas Secretary 1951

Dignataries For
Shri Madhyamik Kelavani Mandal, Kavitha

Sr. Name Designation From - To
1 Late Shri Kasturchand Manilal Shah President 1950-1967
2 Late Shri Nathabhai Ichchhabhai Patel President 1967-1996
3 Shri Ramabhai Dungarbhai Patel President 1996-1997
4 Late Shri Babubhai Nathabhai Patel President 1997-1999
5 Shri Punambhai Dahyabhai Patel President 1997-1999
6 Shri Kanubhai Parashottamdas Patel President 1997-1999

Secretary

Sr Name Designation From - To
1 Late Shri Dahyabhai Ichchhabhai Patel Secretary 1950 - 1954
2 Late Shri Fulabhai Shanabhai Pate Secretary 1954 - 1981
3 Late Shri Hirabhai Prabhudas Patel Secretary 1981 - 2003
4 Shri Chimanbhai Gokalbhai Patel Co-Secretary 1996 - 2000
5 Shri Pravinbhai Dahyabhai Patel Secretary 2003 - 2007
6 Shri Gautambhai Rajnibhai Patel Co. Secretary 2000
7 Shri Vitthalbhai Dahyabhai Patel Secretary 2007