યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool,Kavitha | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

વેકેશન ની માહિતી

ઉનાળા વેકેશન તારીખ

ધોરણ તારીખથી તારીખસુધી
૫-૭ ૧૦/૫/૨૦૧૦ ૧૩/૬/૨૦૧૦ સુધી
૮-૧૦ ૧૦/૫/૨૦૧૦ ૧૩/૬/૨૦૧૦ સુધી
૧૧-૧૨ ૧૦/૫/૨૦૧૦ ૧૩/૬/૨૦૧૦ સુધી


શાળા ઉધડવાની તારીખો

ધોરણ તારીખથી તારીખસુધી
૫-૭ ૧૪/૬/૨૦૧૦  
૮-૧૦ ૧૪/૬/૨૦૧૦  
૧૧-૧૨ ૧૪/૬/૨૦૧૦  

દિવાળી વેકેશન

ધોરણ તારીખથી તારીખસુધી
૫-૭ ૧૫/૧૦/૨૦૦૯ ૪/૧૧/૨૦૦૯
  ૧૫/૧૦/૨૦૦૯ ૪/૧૧/૨૦૦૯
૧૧-૧૨ ૧૫/૧૦/૨૦૦૯ ૪/૧૧/૨૦૦૯

શાળાના કામના કલાકો (શાળાનો સમય)

ઉનાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય

ધોરણ ૫ થી ૭ ૧૦:૩૦ થી ૪:૪૫
ધોરણ ૮ થી ૧૦ ૧૦:૩૦ થી ૪:૪૫
ધોરણ ૧૧ થી ૧૨ ૧૦:૩૦ થી ૪:૪૫
રિસેસનો સમય ૧:૨૦ થી ૧:૫૫
ઉનાળા સમય દરમ્યાન દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સવારે ૧૦:૩૦ સુધી શાળામાં હાજર રહેવું

શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય

ધોરણ ૫ થી ૭ ૧૦:૩૦ થી ૪:૪૫
ધોરણ ૮ થી ૧૦ ૧૦:૩૦ થી ૪:૪૫
ધોરણ ૧૧ થી ૧૨ ૧૦:૩૦ થી ૪:૪૫
રિસેસનો સમય ૧:૨૦ થી ૧:૫૫
શિયાળા સમય દરમ્યાન દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સવારે ૧૨:૦૦ સુધી શાળામાં હાજર રહેવું