યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool,Kavitha | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : આર.બી.પટેલ હાઇસ્કૂલ,કાવિઠા.
શાળાનું સરનામુ : આર.બી.પટેલ હાઇસ્કૂલ,કાવિઠા. મુ.પોઃ કાવિઠા તાઃ- બોરસદ જિઃ- આણંદ
શાળાનો ફોન નંબર : ૦૨૬૯૬-૨૨૨૩૫૬
રાજ્ય : ગુજરાત
પિન કોડ : ૩૮૮૫૪૫
શાળાનું ઇ-મેઇલ : jd patel_kavitha@yahoo.com
ટ્રસ્ટનું નામ :  શ્રી એસ.કે.પટેલ માધ્યમિક કેળવણી મંડળ,કાવિઠા.
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :  ઇ/૨૫૮૭
S.S.Cઇન્ડેક્ષ ન :  ૭૩.૦૮૦
H.S.Cઇન્ડેક્ષ ન :  ૨૧.૦૩૯
આચાર્યનો ફોન નંબર :  ૦૨૬૯૨-૨૫૦૩૫૮
મોબાઇલ :  ૯૪૨૮૯૦૨૮૮૧સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :