યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool,Kavitha | Documents

પત્રકો

શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન શાળાઓની રજાઓનું માળખું

તારીખ દિવસ તહેવાર
૫-૮-૨૦૦૯ બુધવાર રક્ષાબંધન
૧૪-૮-૨૦૦૯ શુક્રવાર જન્માષ્ટમી
૧૫-૮-૨૦૦૯ શાનિવાર સ્વાતંત્ર્યદિન
૧૯-૮-૨૦૦૯ બુધવાર પતેતી
૨૧-૯-૨૦૦૯ સોમવાર રમજાન ઇદ
૨૮-૯-૨૦૦૯ સોમવાર દશેરા
૦૨-૧૦-૨૦૦૯ શુક્રવાર ગાંધી જયંતિ
૧૫-૧૦-૦૯થી૪-૧૧-૦૯ શનિવાર દિવાળી
૨૮-૧૧-૨૦૦૯ શનિવાર બકરી ઇદ
૨૫-૧૨-૨૦૦૯ શુક્રવાર નાતાલ
૨૮-૧૨-૨૦૦૯ સોમવાર મોહરમ
૧૪-૦૧-૨૦૧૦ ગુરુવાર મકર સંક્રાતિ
૨૬-૦૧-૨૦૧૦ મંગલવાર પ્રજાસત્તાક
૧૨-૦૨-૨૦૧૦ શુક્રવાર મહાશિવરાત્રિ
૨૭-૦૨-૨૦૧૦ શનિવાર ઇદે મિલાદ
૦૧-૦૩-૨૦૧૦ સોમવાર ધુળેટી
૧૭-૦૩-૨૦૧૦ બુધવાર ચેટી ચાંદ
૨૪-૦૩-૨૦૧૦ બુધવાર રામનવમી.
૨૭-૦૩-૨૦૧૦ શનિવાર મહાવીર જયતિ.
૦૯-૦૪-૨૦૧૦ શુક્રવાર ગુડ ફ્રાઇડે.
૧૪-૦૪-૨૦૧૦ બુધવાર ડો.આંબેડકર જયંતિ

વેકેશન ની માહિતી

પ્રજાસત્તાક દિવસ ૨૬ જાન્યુઆરી
શહીદ દિવસ ૩૦ જાન્યુઆરી
સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ૧૫ ઓગષ્ટ
શિક્ષક દિન ૫ સપ્ટેમ્બર
શાળા સ્થાપના દિન ૪ ડિસેમ્બર
નવરાત્રી મહોત્સવ ૧૭ સપ્ટેમ્બર

પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

ધોરણ તારીખ ૧૦ ૧૧ ૧૨
૧૦/૯/૨૦૦૯ ગુજરાતી વિજ્ઞાન ગુજરાતી ગુજરાતી નામુ/સંસ્કૃત
૧૧/૦૯/૨૦૦૯ અંગ્રેજી હિન્દી વિજ્ઞાન અંગ્રેજી વા.વ્ય/હિન્દી
૧૨/૦૯/૨૦૦૯ સંસ્કૃત સા.વિજ્ઞાન સા.વિજ્ઞાન સંસ્કૃત અર્થશાસ્ત્ર
૧૪/૦૯/૨૦૦૯ ગણિત અંગ્રેજી ગણિત સમાજશાસ્ત્ર અંગ્રેજી
૧૫/૦૯/૨૦૦૯ સા.વિજ્ઞાન ગુજરાતી અંગ્રેજી અર્થશાસ્ત્ર વા.પત્ર.અને અંક
૧૬/૦૯/૨૦૦૯ હિન્દી ગણિત સંસ્કૃત વા.વ્ય/હિન્દી ગુજરાતી
૧૭/૦૯/૨૦૦૯ વિજ્ઞાન સંસ્કૃત શા.શિ. કોમ્પ્યુટર કોમ્પ્યુટર
૧૮/૦૯/૨૦૦૯       સમાજશાસ્ત્ર સમાજશાસ્ત્ર
૧૯/૦૯/૨૦૦૯       તત્વજ્ઞાન તત્વજ્ઞાન

બી.એડ કોલેજ ના પ્રશિક્ષાણાર્થી સાથે રાષ્ટ્રભાવના કાર્યક્રમ ૩-૧-૧૩