યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool,Kavitha | Prayers

શાળાની પ્રાર્થના

સોમવાર મંગળવાર
ઇશ્વર સ્તુતિ
યા કુન્દેદુતુષારહારધવાલા, યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃત્તા ।
યા વીણા વરદણ્મણ્ડિતકરા, યા શ્વેતપદ્યાસના ।।
યા બ્રહ્યાચ્ચુતશંકરપ્રભૃતિભિઃ, દૈવૈઃ સદા વન્દિતા ।
સા માં પાતુ સરસ્વતી, નિઃશેષ જાડયાપહા ।।
બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ, સંગમં શરણં ગચ્છામિ ધર્મમં શરણં ગચ્છામિ
પ્રાર્થના
તુમ્હી હો માતા, પિતા તુમ્હી હો, તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો, તુમ્હી હો................................
તુમ્હી હો સાથી, તુમ્હી સહારે,કોઇના અપના સિવા તુમ્હારે
તુમ્હી હો નૈયા, તુમ્હી ખેવૈયા, તુમ્હી હો બંધુ, સખા તુમ્હી હો, તુમ્હી હો........................
જો ખીલ સકે ના વો ફૂલ હમ હૈ, તુમ્હારે ચરણોં કી ધૂલ હમ હૈ,
દયા કી દ્રષ્ટિ સદા હી રખના, તુમ્હી હો બંધુ સખા હો, તુમ્હી હો..............
માતૃદેવો ભવ । પિતૃદેવો ભવ ।
આચાર્યદેવો ભવ । આતથિદેવો ભવ ।
ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।।
પ્રાર્થના
તેરી પનાહ મેં હમેં રખના, સીખે હમ નેક રાહ પર ચાલના,
કપટ, કર્મ, ચોરી, બેઇમાની, ઓર હિંસા સે હમકો બચાના
નાલીકા બન જાઉં ના પાની નિર્મલ ગંગા જલ હી બનાના....હો,હો
અપની નિગાહમેં હમે રખના શીખે હમ નેક રાહ પર ચલના
ક્ષમાવાન કોઇ તુજસા નહીં ઔર મુજસા નહી કોઇ અપરાધી
પુણ્ય કી નગરી મેં ભી મૈંને પાપોકી ગઠરી હી બાંધી....હો,હો....
કરુણાકી છાઁવમેં હમે રખના શીખે હમ નેક રાહ પર ચલના
તેરી પનાહમેં હમે રખના, શીખે હમ નેક રાહ પર ચલના.
બુધવાર ગુરૂવાર
કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીઃ, કરમૂલે સરસ્વતી ।
કરમધ્યે તુ ગોવિંદાઃ, પ્રભાતે કરદર્શનમ્ ।।
પ્રાર્થના અય માલિક તેરે બંદે હમ, ઐસે હો હમારે કદમ
નેકી પર ચલે ઔર બદીસે ટલે, તાકિ હસતે હુએ નિકલે દમ............એ માલિક
યે અંધેરા ઘના છા રહા, તેરા ઇન્સાન ઘબરા રહા,
હો રહા બેખબર, કુછ ન આતા નજર, સુખ કા સુરજ છુપા જા રહા, હૈ તેરી રોશની મે જો દમ
તું અમાવસ કો કર દે પૂનમ,
નેકી પર ચલે ઔર બદીસે ટલે, તાકિ હસતે હુએ નિકલે દમ............એ માલિક
જબ જુલ્મો કા હો સામના, તબ તુહી હમે થામના
વો બુરાઇ કરે, હમ ભલાઇ કરે, નહી બદલે કી હો ભાવના
બઢ ચુકે પ્યારકા હર કદમ, ઔર મીંટે બૈરકા યે ભરમ
નેકી પર ચલે ઔર બદીસે ટલે, તાકિ હસતે હુએ નિકલે દમ...................એ માલિક
બડા કમજોર હૈ આદમી અભી લાખો હૈ ઉસમેં કમી
પર તું જો ખડા હૈ દયાલુ બડા તેરી કૃપા સે ધરતી થમી
દિયા તુને હમે જબ જનમ, તું હી લે લેના હમ સબકે ગમ
નેકી પર ચલે ઔર બદીસે ટલ, તાકિ હસતે હુએ નિકલે દમ................એ માલિક
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્વ સખા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ ।।
પ્રાર્થના હમ કો મન કી શક્તિ દેના, મન વિજય કરેં, દૂસરો કી જૈસે પહેલ ખુદ કો જય કરે....હમકો......
ભેદભાવ અપને દિલ સે સાફ કર સકેં, દૂસરોં સે ભૂલ હો તો માફ કર સકેં,
જૂઠ સે બચે રહે સચકા દમ ભરેં- દૂસરોં કી જૈસે પહેલ ખૂદ કો જય કરે......હમકો.......
મુશ્કીલે પડે તો હમ પે ઇતિના કર્મ કર, સાથે દે તું ધર્મ કા ચલેંગેં ધર્મ પર,
ખુદ પે હોંસલા રહે, બદી સે ના ડરે દૂસરોં કી જૈસે પહેલે ખુદ કો જ્ય કરે- હમકો.............
શુક્રવાર શનિવાર
ગુરૂ બ્રહ્યા ગુરૂ વિષ્ણુઃ ગુરૂ દેવો મહેશ્વર ।
ગુરૂ સાક્ષાત્પરં બ્રહ્ય, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ।।
પ્રાર્થના ઇતના શક્તિ હમે દે ના દાતા, મનકા વિશ્વાસ કમજોર હોના
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કર ભી કોઇ ભૂલ હો ના...
ઇતની શક્તિ હમે દે ના દાતા, મનકા વિશ્વાસ કમજોર હોના
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કર ભી કોઇ ભૂલ હો ના...
ઇતની શક્તિ હમે દે ના દાતા, મનકા વિશ્વાસ કમજોર હોના
દૂર અજ્ઞાન કે હો અંધેરે, તુ હમેં જ્ઞાનકી રોશની દે ?
હર બુરાઇસે બચતે રહે હમ, જીતની ભી દે ભલી જીંદગી દે.
બૈર હોના કિસીકા કિસીસે, ભાવના મનમેં બદલે કી હોના
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કર ભી કોઇ ભૂલ હો ના...
ઇતની શક્તિ હમે દે ના દાતા, મનકા વિશ્વાસ કમજોર હોના
હમના સોચે હમે કયા મિલા હૈ, હમ યે સોચે કિયા કયા હે અર્પણ
ફૂલ ખુશીઓ કે બાંટે સભીકો, સબકા જીવન હી બન જાયે મધુબન
હો... અપના કરુણા કા જલતુ બહાકે,
કર દે પાવન હર એક મનકા કોના.....
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે, ભૂલ કરભી કોઇ ભૂલ હો ના...
વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણરમર્દનમ્ ।
દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણં વંદે જગદગુરૂમ્ ।।
પ્રાર્થના
તું પ્યાર કા સાગર હે.......(૨)
તેરી એક બૂંદ કે પ્યાસે હમ......(૨)
લૌટા જો દિયા તુને.......(૨) ચલે જાયેંગેં જહાઁ સે હમ.........(૨)
તું પ્યાર કા સાગર હે..........(૨)
 
ઘાયલ મન કા પાગલ પંછી,
ઉડને કો બેકાર...........(૨)
પંખ હે કોમલ, આશા હે ધૂંધલી,
જાના હે સાગર પાર.........(૨)
અબ તુહી ઇસે સમજા.........(૨)
કિ આયે કોન દિશા સે હમ.......(૨)તું પ્યાર કા સાગર હે........(૨)
ઇઘર ઝુમકે ગાયે જિંદગી
ઉઘર હે મૌત ખડી.........(૨)
કોઇ કયા જાને કહાઁ હે સિમા,
ઉલજન આન પડી.........(૨)
કાનોં મેં જરા કહ દે........ (૨)
કિ રાહ ભૂલે થે જહાઁ સે હમ..........(૨) તું પ્યાર કા સાગર હે.........(૨)