યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

સ્ટાફની માહિતી

� � � ��

Designation:�. �� 
Phone :02692259256 
Mobile:9428434913 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9824474578 

� � �

Designation:� �� 

� � � ��

Designation:�� 
Email:jdpatel_kavitha@yahoo.com 
Phone :02692250358 
Mobile:9428902881 

� � � ��

Designation:� � (�) 
Mobile:9427173518 

� � � ��

Designation:� � (�) 
Mobile:9978236713 

� � � ��

Designation:� � (�) 
Mobile:9924005506 

� � � ��

Designation:� � (�) 
Email:kirranjoshi@hotmail.com 
Phone :02692229220 
Mobile:9898792664 

� � � ��

Designation:� � (�) 
Mobile:9638745572 

� � � ��

Designation:� � (�) 
Mobile:9428282295 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02696290265 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9726855384 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:997912731 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9909634969 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:vasant_pankhar@yahoo.com 
Mobile:9724330636 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:8128691948 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:997083223 

� � �

Designation:��