યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

સ્ટાફની માહિતી

શ્રીમતી હર્ષિદાબેન ચીમનભાઇ પટેલ

Designation:મદદનીશ. શિક્ષક 
Phone :02692259256 
Mobile:9428434913 

શ્રીમતી દક્ષાબેન રણછોડભાઇ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9824474578 

ગોસ્વામી વિશાલકુમાર મહેન્દ્રભાઇ

Designation:શિક્ષણ સહાયક 

શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ડાહયાભાઇ પટેલ

Designation:આચાર્યશ્રી 
Email:jdpatel_kavitha@yahoo.com 
Phone :02692250358 
Mobile:9428902881 

શ્રી અતુલકુમાર કેશવલાલ મહંત

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક) 
Mobile:9427173518 

શ્રી ઠાકોરભાઇ દરજીભાઇ ગામીત

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક) 
Mobile:9978236713 

શ્રી બિપીનચંન્દ્ર પુનાજી બલાત

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક) 
Mobile:9924005506 

શ્રી કિરણકુમાર મહેન્દ્રકુમાર જોષી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક) 
Email:kirranjoshi@hotmail.com 
Phone :02692229220 
Mobile:9898792664 

શ્રી મનીષકુમાર શામળદાસ દેવમુરારી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક) 
Mobile:9638745572 

શ્રીમતી નયનાબેન મનસુખભાઇ દુધાત્રા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક) 
Mobile:9428282295 

શ્રીમતી હંસાબેન ગોકળભાઇ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02696290265 

શ્રી ભરતકુમાર રસિકભાઇ પારેખ

Designation:ઉદ્યોગ શિક્ષક 
Mobile:9726855384 

શ્રી સોંદરવા રવજીભાઇ વશરામભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:997912731 

શ્રી કમલેશકુમાર નગીનભાઇ પટેલ

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Mobile:9909634969 

શ્રી વસંતકુમાર મગનભાઇ રોહિત

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Email:vasant_pankhar@yahoo.com 
Mobile:9724330636 

શ્રી મનુભાઇ વાલજીભાઇ ડાભી

Designation:ક્લાર્ક 
Mobile:8128691948 

શ્રી કાન્તીભાઇ મોહનભાઇ ઠાકોર

Designation:પટાવાળા 
Mobile:997083223 

પરમાર અરવિંદભાઈ છોટુભાઈ

Designation:પટાવાળા