યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool,Kavitha | Student Information

બાળકોની માહિતી

High School, Kavitha, Run by Shri S.K.Patel Madhyamik Kelavani Mandal, Kavitha

High School, Kavitha, Run by Shri S.K.Patel Madhyamik Kelavani Mandal, Kavitha

Strength of Students :: Secondary Section

Standard Divison 2006 - 2007 2008 - 2009
Female Male Total Female Male Total
8 A 20 32 52 23 43 72
8 B 21 32 53 30 41 71
9 A 25 30 55 25 34 59
9 B 21 19 40 32 30 62
10 A 18 18 36 12 30 42
10 B 23 20 43 23 14 37
  Total 128 151 279 151 192 343
Higher Secondary Section
11 - 13 28 41 34 41 75
12 - 20 24 44 46 71 117
  Total 33 52 85 80 112 192

Primary Section

Standard Divison 2006 - 2007 2008 - 2009
Female Male Total Female Male Total
5 - 15 25 40 17 31 48
6 - 20 24 44 23 40 63
7 - 17 35 52 16 33 49
  Total 52 84 136 56 104 160

 

Divison 2006 - 2007 2008 - 209
Female Male Total Female Male Total
Secondary 128 151 279 151 192 343
Higher Secondary 33 52 85 80 112 192
Primary- 52 84 126 56 104 160
Total 213 287 500 287 408 695