યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

ટ્રસ્ટીશ્રી

સહ મંત્રી - શ્રી ગૌત્તમભાઇ રજનીભાઇ પટેલ

ટ્રસ્ટનુંનામઃ- શ્રીએસ.કે.પટેલ માધ્યમિક કેળવણી મંડળ


ટ્રસ્ટીશ્રી