યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

ટ્રસ્ટીશ્રી

મેનેજીગ ટ્રસ્ટી - શ્રી રમણભાઇ બાબરભાઇ પટેલ

ટ્રસ્ટનુંનામઃ- શ્રીએસ.કે.પટેલ માધ્યમિક કેળવણી મંડળ


ટ્રસ્ટીશ્રી