યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય શ્રી - શ્રી પૂનમભાઇ ડાહયાભાઇ પટેલ

ટ્રસ્ટનુંનામઃ- શ્રી એસ.કે.પટેલ માધ્યમિક કેળવણી મંડળ


ટ્રસ્ટીશ્રી