યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી છોટાભાઇ વ્રજભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી ગૌત્તમભાઇ રજનીભાઇ પટેલ
સહ મંત્રી


શ્રી રમણભાઇ બાબરભાઇ પટેલ
મેનેજીગ ટ્રસ્ટી


શ્રી પ્રવીણભાઇ ડાહયાભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી ચીમનભાઇ ગોકળભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી રમણભાઇ મોતીભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી રામાભાઇ ડુગંરભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી બળદેવભાઇ મહીજીભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ મણીભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી નિરજંનભાઇ હાથીભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી દેવેન્દ્રભાઇ મફતભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી માણેકલાલ મગનલાલ શાહ
સભ્ય શ્રી


શ્રી રિતેશભાઇ મફતભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ હરિભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી મફતભાઇ ચંદુભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી પૂનમભાઇ ડાહયાભાઇ પટેલ
સભ્ય શ્રી


શ્રી કનુભાઇ પરષોત્તમભાઇ પટેલ
પ્રમુખશ્રી


શ્રી સુરેશભાઇ. પરષોત્તમભાઇ પટેલ
ઉપ પ્રમુખ


શ્રી વિઠલભાઇ ડાહયાભાઇ પટેલ
મંત્રી શ્રી